Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

4379 69c1
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viakatastrofo katastrofo
2861 cb22 500

therunnersam:

Apparently this guy was at his mother in law’s house and they were all going through photo albums and he sees he photobombed his wife 11 years before they even met. I fucking love this.

4205 17d1 500
Reposted fromartbun artbun viakatastrofo katastrofo
8619 452b 500

stagemanagerssaygo:

djsoliloquy:

needshiswheezy:

hellanahmean:

krismichelle429:

sonatine:

number6bitch:

What Would A Mediocre White Man Do? (new mantra to live by!)

this is SO REAL both the specific case and the broad case in the specific case: if you actually met 100% of the requirements they couldn’t afford you I tell this to every woman I talk to job hunting about APPLY ANYWAY THE MEDIOCRE WHITE MEN ARE DOING IT (via @galwednesday)

“if you actually met 100% of the requirements they couldn’t afford you”

I really needed to hear this. I had never thought of it this way. This literally never occurred to me, I’ve just spent my whole adult life thinking I was underqualified for everything. Thinking I’m not good enough for anything because the “minimum requirements” are so high.

I need specifics. I wanna know what I can get away with. I wanna know what they really mean by “minimum.” I wanna know how much I’m actually worth.

As someone who worked in hr, this is true.

True to the point that if someone was extremely unqualified, but because of timing we were desperate, we’d bend rules to get them hired. And the only people taking advantage of this were guys.

if you actually met 100% of the requirements they couldn’t afford you

this made so much click in my head. because this was literally it–spend half the time being unqualified for everything and just not applying. and the rest of the time being qualified and not getting hired. because ahahaha fuck you, you’re too expensive now/we’re too worried you’ll jump ship and leave us because of how qualified you are! guess we’ll just hire this shitty dude to do it !? ?

I debated posting this here but WWAMWMD? He’d post it. #girlgogetyours

tutus
9451 1be1 500
tutus
6065 1542
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola
tutus
8312 bbba
Reposted fromimyours imyours viagdziejestola gdziejestola
tutus
2517 64c3
Reposted fromshakemedown shakemedown viagdziejestola gdziejestola
tutus
2616 e590 500
Reposted from4777727772 4777727772
tutus
6043 2e45 500
Reposted from4777727772 4777727772
tutus
5588 95f6 500
tutus
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viajointskurwysyn jointskurwysyn
tutus
tutus

May 20 2018

tutus
8823 4ca1 500
Loki?
Reposted fromvolldost volldost viacylonapplepie cylonapplepie
tutus
0892 7c46 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain vialiliowadusza liliowadusza
2584 ae80 500
Reposted fromllaevateinn llaevateinn viakaktu kaktu
tutus
8085 1fe2
tutus
4946 8c83 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viakaktu kaktu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl