Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

tutus
7097 07d7
Reposted fromsiegmunda siegmunda
tutus
7106 7963
Reposted fromsiegmunda siegmunda
tutus
7175 5c69
Reposted fromsiegmunda siegmunda
tutus
Czy mogę iść do psychiatry bez skierowania? Tzn. wiem, że można, ale chodzi mi o to, czy mogę do niego iść "ot tak", czy najpierw muszę iść do psychologa, który stwierdzi, że potrzebna mi pomoc psychiatry.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
tutus
Reposted fromheima heima viagdziejestola gdziejestola
tutus
0106 5ea9
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viakasiastrofa kasiastrofa
tutus
9967 424a
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viakasiastrofa kasiastrofa
tutus
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— M. Hłasko

June 24 2017

tutus
6086 69cd
Reposted fromsoapaci soapaci
tutus
6275 bc48 500
Magda Łódź 
Reposted fromnanosecond nanosecond
tutus
6308 68db 500
Relacje międzyludzkie.
Reposted frompaatryk paatryk
tutus
3066 8333 500
Hurdles
Reposted fromvolldost volldost viaNukular Nukular
tutus
2317 5ec0 500
Reposted fromsatanislav satanislav viaNukular Nukular
tutus
3664 f6aa
Reposted fromroocket roocket viaNukular Nukular
tutus
4770 bf7f
Reposted fromnyaako nyaako vianoisetales noisetales
tutus
4067 7ab2 500
Reposted fromyikes yikes vianoisetales noisetales
tutus
4061 9324
Reposted fromkyte kyte vianoisetales noisetales
tutus
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl