Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

tutus
5693 cf5b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
tutus
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
tutus
1839 082a 500
Reposted fromHereName HereName viaoll oll
8679 8d7b

Showing off a hummingbird’s iridescent head

rotate the boy

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viaoll oll
tutus
1776 a92f 500
Reposted fromowca owca viaoll oll
tutus
tutus
1840 0d35
Reposted frommeem meem viaoll oll
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viaoll oll
tutus
1841 2865
Reposted frommeem meem viaoll oll
tutus
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viaoll oll

June 17 2017

tutus
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
tutus
3398 5cb1
Reposted fromsoSad soSad viaoll oll
tutus
Reposted fromsummerstar summerstar viaoll oll
tutus
2377 56c6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
tutus
2385 8368
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
tutus
2395 3251
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
tutus
2396 118c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
tutus
2405 17e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
tutus
2439 8d58 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
tutus
2463 69cd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl